ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍ

ⵉⵥⴹⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵓ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵎⵖⵍⴰⵍⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⵙⵓⵜⵍⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴰⵡⵙⵏⵜ ⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.


ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵖ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵉⵏ:

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵙ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵉⵕⵡⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵉ ⴽⵓ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⵙ ⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⴽⵓ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ.