ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ

ⵜⴰⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ- 12 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵔ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴼ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⵉⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ

ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⴰⵛⵉⵕ ⵕⵕⴰⵛⴷⵉ: ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⵜⴰⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ

ⵉⵙ ⵜⴳⵉⵜ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⵏⵖⴷ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ?

ⵙⴼⵔⴰⵢⴰⵜ ⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ

ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ