ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ ⵎⴰⵕⵚ, ⵢⴰⵏ…

ⵉⴼⵙⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⴰⵛⵉⵔ ⵕⵕⴰⵛⴷⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ,…

ⵉⵙⵙⵏⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⴰⵛⵉⵔ ⵕⵕⴰⵛⴷⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ, ⵙ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 13 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ…

ⵉⵙ ⵜⴳⵉⵜ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⵏⵖⴷ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ?

ⵙⴼⵔⴰⵢⴰⵜ ⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ

ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ