ⵜⵉⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵖ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ

ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴽⵎⴰⵎ ⴰⵙⵍⴳⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵖ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙ ⵜⴳⵉⵜ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⵏⵖⴷ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ?

ⵙⴼⵔⴰⵢⴰⵜ ⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ

ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ